Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke VARUJE ZDRAVJE

V skladu z 46. členom Zakona o industrijski lastnini ( Ur.l. RS št. 45/2001 s spremembami) je Upravni odbor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije s sedežem v Ljubljani, Dunajska 65, 1000 Ljubljana, sprejel na seji  dne 26. 11. 2007 spremembe in dopolnitve PRAVILNIKA O POGOJIH PODELJEVANJA PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE BLAGOVNE / STORITVENE ZNAMKE DRUŠTVA ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE ter na osnovi sprejetih sprememb in dopolnitev čistopis

     

PRAVILNIKA O POGOJIH PODELJEVANJA PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE BLAGOVNE/STORITVENE ZNAMKE Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

   

1. člen

  

Pravilnik določa, v skladu s 5. členom Pravil Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, podrobnosti o kolektivni znamki Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije za imenovani ZNAK VARUJE ZDRAVJE: stiliziranega srca, pod katerim je napis VARUJE ZDRAVJE, (v nadaljevanju kolektivna znamka). Določa kriterije in postopek za njegovo pridobitev, pravice in obveznosti uporabnikov ter ukrepe v primerih, ko je pravilnik kršen.

Pravico do uporabe kolektivne znamke lahko uporabnik pridobi za izdelek in/ali storitev, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.

 

2. člen

  

Namen podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke je označevanje predpakiranih živil in obrokov hrane iz javne prehrane, ki ustrezajo  pogojem tega Pravilnika v smislu načel zdrave prehrane zaradi česar so prehransko primernejša, in bolj priporočljiva v vsakodnevni prehrani. Pravica do uporabe kolektivne znamke je lahko podeljena tudi za storitve, t.j. dejavnosti, ki pozitivno vplivajo na ohranjanje zdravja -, npr. zdravstveno vzgojni literaturi oz. tisku, storitvam zdravilišč, trgovin in obratov javne prehrane z ustreznim preventivnim programom, po kriterijih Društva, ki so opredeljeni v prilogah temu pravilniku.

     

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

  

3. člen

   

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (v nadaljevanju Društvo za srce) podeljuje  kolektivno znamko živilom,, označenim s prehranskimi trditvami v skladu z EU Uredbo o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list EU 30.12.2006, L 404/9).in obrokom hrane ter storitvam v skladu s kriteriji Društva iz 2. čl. tega Pravilnika.

 

3a.čl.

Živila, ki so prijavljena za pridobitev znaka Varuje Zdravje, morajo biti označena po zahtevah o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur.l. RS, št. 50/2004 (58/2004 – popr.), 43/2005 (64/2005 – popr.), 83/2005, 115/2005)).

Na izdelkih in obrokih, ki pridobijo znak Varuje Zdravje, morajo biti obvezno navedeni podatki o hranilni vrednosti iz 2 skupine iz 5.člena Pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil (Ur. L. RS  60/02, 117/02, 42/03 in 121/04).

Storitve, ki pridobijo znak Varuje Zdravje, morajo imeti  pri predstavitvi navedeno, katerim kriterijem Društva ustrezajo (napis pod znakom).

    

4. člen

  

Kolektivna znamka predstavlja:

 

1.         – stilizirano srce v štiribarvni tehniki, ki prehaja od zelene preko modre in rumene v rdečo. Celotna risba srca je obrobljena s črno barvo.

 

ali

2.         – stilizirano srce v rdeči barvi (PANTONE 485), ki prehaja iz temnejše rdeče v svetlejšo in nazaj v temno rdečo ali samo v eni barvi (rdeča PANTONE 485)

  

Okoli srca je velika črka Q.

 

Pod grafičnim znakom je napis: VARUJE ZDRAVJE .

1. tip črke TIMES polkrepka 30 % ožane verzalke

2. širina celotnega napisa je enaka širini znamke (obseg črke Q)

  

Kolektivna znamka je last Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in se sme uporabljati le v skladu s tem pravilnikom. Zavaruje se kot znamka po veljavni zakonodaji na področju varstva industrijske lastnine republike Slovenije.

Uporabnik (plačnik) znaka dobi ves potreben materijal za uporabo znamke na embalaži ali drugje, izključno pri avtorju znamke oz. na sedežu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Samovoljne spremembe ali izpeljave tega znaka niso dovoljene.

    

5. člen

  

Nosilec kolektivne znamke je Društvo za srce, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 65, ki ga zastopa predsednik Društva za srce.

 

Poleg predsednika Društva za srce so ostali organi oziroma osebe, ki sodelujejo v postopku podelitve pravice do uporabe kolektivne znamke, v postopku nadaljnjega preverjanja upravičenosti do uporabe kolektivne blagovne znamke ter v postopku odvzema pravice do uporabe kolektivne znamke:

  • Upravni odbor Društva za srce (v nadaljevanju Upravni odbor)

·         Komisija za podeljevanje pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke (v nadaljevanju Komisija)

·         Pooblaščena oseba Društva za srce

·         Arbitraža.

 

6. člen

  

Komisijo imenuje Upravni odbor Društva za srce.  V Komisijo se lahko imenuje tudi strokovnjake, ki  niso člani Upravnega odbora. Komisija  v vsakem posameznem primeru odločanja o podelitvi pravice do uporabe kolektivne znamke po potrebi izbere skupine strokovnih svetovalcev za oceno izdelkov in storitev, ki so predvideni za podelitev kolektivne znamke. Svetovalci so glede na vrsto živila in storitve lahko različni in jih izbere predsednik komisije. Poleg njega sta v skupini še najmanj dva svetovalca. Velja večinsko mnenje. Njihovo delo je nagrajevano.

 

Komisija je za svoje delo odgovorna Upravnemu odboru .

Njene pristojnosti so:

– imenovanje skupine strokovnih svetovalcev za oceno posameznih izdelkov / storitev

– odločanje o izpolnjevanju pogojev prijavitelja, ki kandidira za kolektivno znamko

– odločanje o ustreznosti izdelkov / storitev ob prijavi in kontroli.

 

Spori v zvezi z odločitvami Komisije o podelitvi pravice do uporabe kolektivne znamke oziroma o zavrnitvi zahteve za podelitev pravice do uporabe kolektivne znamke se rešujejo pred arbitražo. Arbitraža je tričlanska, pri čemer enega člana imenuje Upravni odbor, enega člana imenuje prizadeti uporabnik, imenovana člana pa nato sporazumno imenujeta predsednika arbitraže. 

   

7. člen

  

Pri Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije ima pooblaščena oseba naslednje pristojnosti:

– zbiranje prijav za dodelitev kolektivne znamke

– odločanje o pravilnosti prijave za dodelitev kolektivne znamke

– priprava mnenj in predlogov o ustreznosti prijavljenih izdelkov / storitev zahtevam pravilnika

– organizira senzorično ocenjevanje, potrebno za preliminarno načelno mnenje o primernosti izdelka / 

  storitve za podelitev kolektivne znamke

– posredovanje preliminarnega mnenja z vsemi podatki Komisiji za podeljevanje kolektivne znamke

– vodenje evidence o ponovnih preverjanjih

– izvajanje marketinških del v zvezi s popularizacijo kolektivne znamke

– posedovanje napotkov in tehničnih podrobnosti npr. fotolita) uporabniku kolektivne znamke, ki  

  omogočajo njegovo označbo na embalaži izdelkov v skladu s 16. členom tega pravilnika

– vodi register podeljenih kolektivnih znamk,

 – na predlog Komisije, v primeru zaznanih kršitev tega pravilnika v zvezi s pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke, takoj obvesti Predsednika Društva za srce ter od kršitelja takoj pisno zahteva odpravo kršitev oziroma opustitev spornih ravnanj,

– v primeru, ko kršitelj ne spoštuje zahteve iz prejšnje alineje tega člena, za predsednika Društva za srce pripravi strokovne osnove za izrek ukrepov v skladu z 18. členom tega pravilnika.

    

II.        PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE ZNAMKE “VARUJE ZDRAVJE”

 

1. POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE ZNAMKE

  

8. člen

 

Splošni pogoji za vse vrste izdelkov / storitev, ki kandidirajo za kolektivno znamko so:

– izdelek mora biti pravilno označen, z navedbo prehranske sestave živila

– ustrezna receptura obroka

– proizvajalec mora imeti zagotovljen sistem stalne ravni kakovosti in varnosti živil

– izdelki / storitve morajo biti zdravstveno ustrezne, z ustreznimi dokazili. Vloga mora biti dopolnjena

  z vsemi ustreznimi dokazili, še posebej mora ustrezati standardom, če se nanje sklicuje.  

9. člen

  

Temeljna izhodišča Komisije so:

– ocenjujejo se živila  ter obroki hrane  obratov javne prehrane, ter v 2. členu omenjene storitve..

 

– živila, in obroke se ocenjuje po normativih Društva za zdravje  srca in ožilja Slovenije, navedenih v tem pravilniku.,

– živila iz posameznih skupin izdelkov se ocenjuje glede na energijsko vrednost, hranilno 

  vrednost in vsebnost tipičnih hranil

– ocenjuje se predpakirana živila, namenjena končnemu potrošniku.

 .- obroke hrane iz obratov javne prehrane se ocenjuje po smernicah navedenih v prilogi 2

 

– ne ocenjuje se pitnih, mineralnih in namiznih vod, ter surovega, nepredelanega sadja in zelenjave

– Hranilna vrednost prijavljenih žitnih polizdelkov   in drugih  živil, ki še niso končno obdelana,se ocenjuje  v izdelku, pripravljenem za uživanje,po navodilih proizvajalca. – ne ocenjuje se živil za posebne prehranske namene in prehranskih dopolnil. 

10. člen

  

Prijavo za pridobitev kolektivne znamke se predloži na naslov :

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Dunajska 65, 1000 Ljubljana

tel: 01/234 75 50

fax: 01/234 75 54

 

Prijava mora vsebovati podatke o proizvajalcu / izvajalcu in izdelku / storitvi s specifikacijo in dokumentacijo, ki dokazuje njegove lastnosti oz. učinke in dokumentacijo, ki dokazuje ustreznost po veljavnih predpisih..

Sestavni del dokumentacije varovalnih živil so torej rezultati analiz, opravljenih v enem od  pooblaščenih laboratorijev Republike Slovenije , ki niso starejše od treh mesecev od dneva prijave.

Sestavni del dokumentacije je tudi predlog končne označbe izdelka, s podpisom odgovorne osebe, ki jamči, da se napisana vsebina na embalaži ne bo spreminjala  oziroma natančna receptura za obrok hrane. V primeru, da izdelek še ni v redni proizvodnji, je potrebno Komisiji dostaviti izdelek iz poizkusne proizvodnje, na katerega se nanaša predložena analiza.

Pri prijavi neslovenskih izdelkov, se v prijavi navede proizvajalca in uvoznika. Navede se uporabnika (plačnika) znaka ter s tem tudi nosilca odgovornosti ob morebitnih kršitvah tega pravilnika.

V roku 15 dni pripravi pooblaščena oseba pri društvu na osnovi priložene dokumentacije predlog z preliminarnim mnenjem o ustreznosti izdelka za podelitev kolektivne znamke in ga dostavi predsedniku Komisije .

  

11. člen

  

Komisija  sprejme v roku 30 dni od prejema omenjenega predloga iz 10.člena eno od naslednjih odločitev:

– dodeli kolektivno znamko izdelku / storitvi, ki izpolnjuje ustrezne pogoje in določi termine kontrol

– vrne prijavitelju prijavo z obrazložitvijo v dopolnitev

– podelitev znamke odkloni, če ugotovi, da izdelek / storitev ne izpolnjuje zahtevanih pogojev

V obrazložitvah lahko prijavitelju svetuje popravke, ki bi izdelek / storitev napravile sprejemljivo za podelitev znamke.

O pritožbi zoper odločitev Komisije odloča arbitraža. Odločitev arbitraže je dokončna.

  

12. člen

 

Stroški ob pridobitvi znaka VARUJE ZDRAVJE so določeni v ceniku, ki ga sprejme Izvršilni odbor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. V primeru, da Komisija ne odobri podelitve znaka Društva, prijavitelj poravna samo strošek obravnave.

Proizvajalec prejme račun po sklepu komisije, ki je plačljiv v petnajstih dneh po prejemu računa. Proizvajalec po plačilu računa prejme fotolit znaka VARUJE ZDRAVJE in pridobi pravico do njegove uporabe.

    

2. DODELITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE ZNAMKE

  

13. člen

 

Dodelitev pravice do uporabe kolektivne znamke se vpiše v register dodeljenih kolektivnih znamk in objavi v sredstvih javnega obveščanja. Register vodi Društvo za srce.

Register vsebuje:

– ime in sedež prijavitelja oz. proizvajalca

– ime in natančno deklaracijo izdelka / recepturo jedilnika / opis storitve

– analize pooblaščenega laboratorija

– odločbo Komisije za podeljevanje pravice do uporabe kolektivne znamke

– datum dodelitve

– datum ponovnega preverjanja

– datum predložitve poročil o ponovnih preverjanjih

– datum odvzema in razlog odvzema pravice do uporabe kolektivne znamke

  

14. člen

  

Z dnem podelitve kolektivne znamke pridobi prijavitelj pravico do označevanja izdelkov, propagandnih materialov, jedilnih listov, ipd. z znakom, opisanim v 4. členu pravilnika. Z dnem podelitve kolektivne znamke prijavitelj postane uporabnik kolektivne znamke ter se zaveže, da bo v celoti spoštoval določbe tega pravilnika. O tehnični in vsebinski izvedbi označevanja z znakom, se mora uporabnik kolektivne znamke pred prvo objavo dogovoriti z pooblaščeno osebo Društva za srce.

     

III.       PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV KOLEKTIVNE ZNAMKE TER SANKCIJE V PRIMERU KRŠITVE

  

15. člen

  

Poleg zagotavljanja stalne ravni kakovosti izdelka in storitve se uporabniki kolektivne znamke zavezujejo, da po poteku enega leta od dodelitve pravice do uporabe kolektivne znamke oz. zadnjega poročila o ponovnem preverjanju kakovosti, predložijo Komisiji  poročilo pooblaščene kontrolne institucije, da izdelek ali storitev po ponovnem preverjanju izpolnjuje pogoje, na podlagi katerih je bila pravica do uporabe kolektivne znamke dodeljena.

Društvo za srce enkrat do dvakrat letno preveri skladnost izdelka z normativi, na osnovi katerih je bil  dodeljen znak.

Vzorce živil bo pooblaščena oseba Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije vzela neposredno iz trgovin, vzorce obrokov pa iz  obratov javne prehrane. Poslani bodo v preizkušanje za potrditev sestave hranil oz. lastnosti na osnovi katere je bil dodeljen znak VARUJE ZDRAVJE. Preverjeno bo tudi besedilo označbe izdelka.

V izjavi se proizvajalec obveže tudi k vsakoletni kontroli skladnosti označevanja izdelkov, ki so pridobili znak VARUJE ZDRAVJE. Embalaže živil morajo biti poslane na Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije vsako leto v obdobju 01. do 31. decembra.

 

Stroške preverjanja, vključno z laboratorijskimi analizami,  nosi uporabnik kolektivne znamke (plačnik), nadzor izvaja pooblaščena oseba in Komisija. .

 

16. člen

 

Uporabnik kolektivne znamke lahko v gospodarskem prometu  pravico do uporabe kolektivne znamke znak “VARUJE ZDRAVJE, kot je opisan v 4. členu, uporablja :

– na predpakiranih izdelkih

– v objavah, zlasti katalogih, prospektih, navodilih, jedilnih listih

– v oglasih, reklamnih filmih, video in tonskih zapisih

– na sejmih in razstavah.

 

17. člen

  

Pravica do uporabe kolektivne znamke v gospodarskem prometu preneha:

– z odvzemom pravice do uporabe

– če se proizvod ali storitev, ki jim je dodeljena kolektivna znamka ne proizvaja oz. ne trži več

-če izdelek, ki ob kontroli ne odgovarja normativu, tudi po ponovnem preverjanju ne ustreza normativu

-če uporabnik kolektivne znamke ne upošteva sprememb in dopolnil 9. člena tega Pravilnika.

Prenehanje pravice do uporabe kolektivne znamke se objavi v sredstvih javnega obveščanja (objavo posreduje Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije).

  

18. člen

  

Uporabniku, ki neupravičeno uporablja in razpolaga s kolektivno znamko Predsednik Društva za srce,  izreče enega od naslednjih ukrepov:

– začasni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke

– trajni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke

– javna objava in informiranje o neupravičeni uporabi in razpolaganju s kolektivno znamko.

  

19. člen

  

Začasni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke se izreče  predvsem v naslednjih primerih:

– če uporabnik v šestih mesecih ne realizira označbe živila z znakom

– če uporabnik ne javi spremembe sestavin in posledično hranilne sestave izdelka

– če uporabnik ni opravil kontrole ob zahtevanem terminu in rezultatov posredoval Društvu.

– če uporabnik ni poravnal stroškov kontrolne analize,

Če Komisija  ugotovi v roku dveh mesecev od začasne prepovedi njegove uporabe, da proizvod ali storitev zopet izpolnjuje pogoje za dodelitev znaka, lahko dovoli njegovo ponovno uporabo.

 

20. člen

 

Trajni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke se izreče uporabniku v naslednjih primerih:

– če uporabnik kolektivno znamko kljub začasnemu odvzemu uporablja še naprej

– če hote spremeni sestavo proizvoda obeleženega s kolektivno znamko tako, da le-ta odstopa od prijavljene  hranilne vrednosti.

– če spremeni označbo izdelka tako, da le – ta odstopa od prijavljene

– če uporablja kolektivno znamko tudi za označevanje drugih neprijavljenih izdelkov ali storitev

– če ne uporablja  kolektivne znamke tako, kot to določa ta Pravilnik

– če uporablja kolektivno znamko na način, ki lahko zavede potrošnika o pravi hranilni sestavi izdelka in kakovosti storitve.

 

21. člen

 

Ukrep iz 18. člena tega pravilnika izreče Predsednik Društva za srce  po opravljenem postopku ugotavljanja kršitev.

 

Ob prijavi oziroma zaznavi kršitve tega pravilnika pooblaščena oseba Društva za srce nemudoma obvesti Predsednika Društva za srce. Pooblaščena oseba Društva za srce ob prijavi oziroma zaznavi kršitve uporabniku kolektivne znamke, pri katerem je zaznana kršitev, nemudoma pošlje pisni zahtevek z opozorilom na zaznano kršitev ter z rokom 3 dni, da uporabnik kolektivne znamke s kršitvijo preneha ter vzpostavi stanje v skladu s tem pravilnikom.

 

V kolikor uporabnik kolektivne znamke v roku 3 dni po prejemu pisnega zahtevka ne odpravi kršitve, lahko Predsednik Društva za srce takemu uporabniku izreče ukrep začasnega odvzema pravice do uporabe kolektivne znamke. V kolikor se v nadaljnjem postopku izkaže, da gre za kršitev po 20. členu tega pravilnika lahko Predsednik Društva za srce uporabniku kolektivne znamke izreče ukrep trajnega odvzema pravice do uporabe kolektivne znamke.

 

Glede na naravo kršitve, ki je botrovala izreku katerega izmed ukrepov po 18. členu tega pravilnika lahko Predsednik Društva za srce v svoji odločbi navede tudi obdobje, v katerem uporabnik kolektivne znamke, ki mu je izrečen ukrep, ne sme ponovno zaprositi za podelitev pravice do uporabe kolektivne znamke.

 

Odločitev Predsednika Društva za srce je dokončna.

 

Predsednik Društva za srce lahko odloči, da se katerikoli izrečen ukrep objavi v sredstvih javnega obveščanja.

 

22. člen

 

Pri začasnem ali trajnem odvzemu pravice do uporabe kolektivne znamke se določi rok do treh mesecev, v katerem mora uporabnik umakniti vse označbe kolektivne znamke z izdelkov. Pri začasnem ali trajnem odvzemu pravice do uporabe kolektivne znamke, ki je posledica kršitev pri oglaševanju oziroma predstavljanju, se določi rok 24 ur, v katerem mora uporabnik kolektivne znamke prekiniti vse svoje tovrstne aktivnosti. 

Društvo za srce lahko zaprosi pristojno inšpekcijo, da preveri, ali se prepoved uporabe kolektivne znamke  upošteva.

    

Zakoniti zastopnik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Franc Zalar

Predsednik Komisije za podeljevanje pravice do uporabe kolektivne znamke

Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

prof. dr. Dražigost Pokorn

     

Priloga 1

  

PROIZVAJALEC LAHKO PREDLOŽI V OBRAVNAVO ANALIZE POOBLAŠČENIH LABORATORIJEV ZA NASLEDNJE SKUPINE IZDELKOV:

  

I. a.) ŽITA IN ŽITNI IZDELKI

– prehranske vlaknine, skupne beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, energijska vrednost, sol, sladkor

 

  b.) PECIVA

– poleg zgoraj naštetih dodatno še analize na količino nasičenih maščobnih kislin, mono – in poli – nenasičenih maščobnih kislin,  trans – maščobne kisline .

  

II. MESO IN MESNI IZDELKI

– skupne beljakovine, maščobe: sestava nasičenih maščobnih kislin, mono – in poli – nenasičenih maščobnih kislin, trans – maščobne kisline, ogljikovi hidrati, sol, energijska vrednost

  

III. MAŠČOBE, OLJA, MARGARINE

– skupne beljakovine, maščobe: sestava nasičenih maščobnih kislin, mono – in poli – nenasičenih maščobnih kislin, trans – maščobne kisline, ogljikovih hidratov, sladkor, energijska vrednost

  

IV. SADNI IN ZELENJAVNI IZDELKI

– skupne beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, energijska vrednost, prehranske vlaknine, sol, sladkor

 

V. MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

– maščoba, nasičene maščobne kisline, trans – maščobne kisline  energijska vrednost

 

VI. PIJAČE

– sladkor, sol, energijska vrednost

 

k prilogi 1

  

NORMATIVI ZA OCENO VAROVALNEGA ŽIVILA DRUŠTVA ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE ( po smernicah SZO)

  

1. MESO IN MESNI IZDELKI

  Živilo mora zadoščati vsaj enemu izmed naslednjih parametrov:

< 3 g celokupnih maščob v 100 g

< 1,5 g nasičenih maščob in trans– maščobnih kislin v 100 g

1

2. MAŠČOBE (OLJA, MARGARINA, itd.)

  Živilo lahko vsebuje:

< 33 % nasičenih maščobnih kislin

< 33 % polinenasičenih maščobnih kislin

> 34 % mononenesičenih maščobnih kislin

                           < 1 % trans maščobnih kislin

 

3. MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

  Živilo mora ustrezati vsaj enemu izmed naslednjih parametrov:

                        < 3 g maščobe v 100 g (čvrsti izdelki, npr. skuta)

                         < 1,5 g maščobe v 100 ml (tekoči izdelki in 1,8 g v 100 ml za delno posneto mleko)

                        < 1,5 g nasičenih maščobnih kislin in trans– maščobnih kislin  v 100 g

                        < 0,75 g nasičenih maščobnih kislin in trans– maščobnih kislin v 100 ml

                       

 

4. VSEBNOST NATRIJA (sol) V ŽIVILIH

   Živilo lahko vsebuje:

< 120 mg natrija v 100 g ali 100 ml ali enakovredne količine soli

 

5. VSEBNOST SAHAROZE V ŽIVILU

   Živilo lahko vsebuje:

< 5 g sladkorjev na 100 g izdelka v trdnem stanju ali 2,5 g sladkorjev na 100 ml za tekočine.

Lahko pa vsebuje nadomestke sladkorja v omejitvah v okviru predpisov (EU Uredba o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, Uradni list EU 30.12.2006, L 404/9)

 

6. PREHRANSKE VLAKNINE V IZDELKU (NPR. KRUH, …)

  Živilo vsebuje:

> 6 g na 100 g ali vsaj 3 g prehranskih vlaknin na 100 Kcal energijske vrednosti izdelka

  

7. ŽIVILA IN PIJAČE Z MANJ ENERGIJE

Nizko energijsko vrednost imajo živila, ki vsebujejo:

< 40 kcal (170 kJ) v 100 g izdelka v trdnem stanju ali manj kot 20 kcal (80 kJ) v 100 ml za tekočine

 

Zmanjšana energijska vrednost: 30 % energijske vrednosti manj kot jo imajo podobna, standardna živila, z navedbo lastnosti, ki znižuje oziroma znižujejo živilu energijsko vrednost.

 

Živilo/pijača lahko vsebuje nadomestke sladkorja v omejitvah v okviru predpisov (EU Uredba o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, Uradni list EU 30.12.2006, L 404/9)

 

glej tudi tabelo!

Tabela (normativ) za ocenjevanje živilskih izdelkov

   

Sestavina Oznaka dovoljena vrednost v 100g oz. ml živila
   Maščoba nizka vrednost  brez < 3 g / 100g < 1,5 g / 100 ml (1,8 g v 100 ml za delno posneto mleko) < 0,5 g / 100 g / ml
      Nasičene maščobne kisline nizka vrednost      brez < 1,5 g skupne vrednosti nasičenih maščob in trans – maščobnih kislin / 100 g< 0,75 g  skupne vrednosti nasičenih maščob in trans – maščobnih kislin / 100 mlV obeh primerih skupna količina nasičenih maščobnih kislin in trans – maščobnih kislin ne sme zagotavljati več kot 10% energije.< 0,1g / 100g / ml
   Sladkor Nizka vsebnost  Brez < 5 g /100 g < 2,5 g / 100 ml < 0,5 g / 100 g / 100 ml
    Natrij / sol nizka vsebnost zelo nizka vsebnost brez < 0,12 g natrija ali enakovredne količine soli / 100 g / 100 ml < 0,04 g natrija ali enakovredne količine soli / 100 g / 100 ml < 0,005 g natrija ali enakovredne količine soli / 100 g
   Prehranske vlaknine Vir prehranske vlaknine  Visoka vsebnost  prehranske vlaknine > 3 g / 100 g ali vsaj 1,5 g / 100 Kcal > 6 g / 100 g ali vsaj 3 g / 100 Kcal
   Energija nizka vrednost  brez 40 kcal (170kJ) / 100g20 kcal (80 kJ) / 100 ml 4 kcal (17 kJ) / 100 ml

   

priloga 2

  

NORMATIV ZA OCENJEVANJE PRIJAVLJENIH JEDILNIKOV za pridobitev znaka VARUJE ZDRAVJE, to je varovalni jedilnik

   

1. SENZORIČNO OCENJEVANJE

Jedilnik mora biti senzorično ocenjen s strani Komisije za podelitev pravice do uporabe znaka VARUJE ZDRAVJE.

 

Prijavitelj ob senzoričnem ocenjevanju Komisije, odvzame vzorec od celotnega jedilnika, ki je potreben za predpisane analize.

 

Pripravljene jedi (obroke) je potrebno obravnavati v skladu z normativi, ki veljajo za jedilnike in ne za živilske izdelke. Izhajajoč iz tega lahko prijavljeni pakirani obrok prejme znak VARUJE ZDRAVJE le, če zadosti vsem ocenjevanim pogojem.

   

2. ANALITIČNO OCENJEVANJE

Prijavitelj predloži v obravnavo analize pooblaščenih laboratorijev za celoten jedilnik skupaj.

 

Analize prijavljenega jedilnika morajo biti opravljene glede na:

– vsebnost maščobe

– vsebnost beljakovin

– vsebnost ogljikovih hidratov

– vsebnost nasičenih maščobnih kislin

– vsebnost soli

– energijsko vrednost

   

Sestavina

dovoljena vsebnost

Maščobe

3 g / 100 kcal

nasičene maščobne kisline

1 g / 100 kcal

holesterol

< ali 100 mg / 1000 kcal (4200 kJ)

sol

2 g / 1000 kcal (4200 kJ)

 
P R I J A V A  Ime in sedež uporabnika znaka VARUJE ZDRAVJE (navedite točen naziv podjetja):__________________________________________________________________________________________________________________________________tel. številka: ________________________________faks: ________________________________davčna številka: ______________________žiro račun: ___________________________ V skladu z določili Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije (znak VARUJE ZDRAVJE), prijavljamo sledeči izdelek / jedilnik: Ime izdelka / jedi v jedilniku___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Kvalitativna in kvantitativna sestava___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Podatki o tehnološkem procesu / receptura jedi v jedilniku___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Deklaracija izdelka …………………………………………….(v prilogi) Potek kontrole kvalitete_________________________________________________________________ Odgovorna oseba za kontrolo_________________________________________________________________ Analize pooblaščenega laboratorija ………………………(v prilogi)     Datum: ____________________                                         Direktor:    Ime in sedež proizvajalca živila / jedilnika prijavljenega za pridobitev znaka VARUJE ZDRAVJE:__________________________________________________________________________________________________________________________________ Ime in sedež uvoznika (samo za uvožene izdelke):__________________________________________________________________________________________________________________________________   I Z J A V A  Kot uporabnik in plačnik znaka VARUJE ZDRAVJE _________________________________________________________________ se obvezujemo, da bomo v celoti ravnali skladno z določbami Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Obvezujemo se, da bomo:– opravljali redno kontrolo izdelave– omogočili pregled v zvezi s prijavo– z znamko označevali samo proizvode za katere smo pridobili pravico do uporabe znaka VARUJE ZDRAVJE– sporočali spremembe vezane na izdelek / jedilnik / storitev– poravnali stroške za postopke pridobitve pravice do uporabe znamke– zagotavljali upodobitve znamke točno po vzorcu  Podpis in pečatuporabnika znamke Datum: …………………………….. 
  

ANALIZE lahko opravijo v pooblaščenih laboratorijih, po verificiranih metodah:

  

Za opravljanje mikrobioloških in kemijskih analiz so pooblaščeni laboratoriji (po Ur. listu SRS št. 25, 1988, str. 1743):

– Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana

– Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

– Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

– Zavod za zdravstveno varstvo Koper

– Zavod za zdravstveno varstvo Celje

– Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

– Zavod za zdravstveno varstvo Novo Mesto

 

Analize, ki jih pooblaščeni laboratoriji ne opravljajo, lahko opravi Kemijski inštitut, Ljubljana.