Skupščina je izvolila novo vodstvo Društva

Skupščina društva se v skladu z določili našega statuta sestaja ob koncu prvega  četrtletja vsakega leta. Skupščina je seveda najvišji organ društva. Njena prva naloga je ocenjevati delo organov društva v  preteklem letu. Letošnja skupščina pa je imela še  dodatne naloge. Iztekel se je namreč 4 letni mandat organom društva. Zato je skupščina obravnavala oceno dela v vseh preteklih štirih letih. Veliko se je dogajalo. Društvo je v tem obdobju ustanovilo Mrežo nevladnih organizacij 25×25 in se tako še bolj aktivno in z večjo močjo vključilo v tako imenovani civilni dialog. Pripravili smo veliko dobronamernih  pripomb na dokumente, ki jih je v javno razpravo dajalo Ministrstvo za zdravje, še zlasti se to nanaša na reformo zdravstvenega sistema pri nas. Izdelali smo tudi teze o kakovosti in varnosti zdravstvene  obravnave in jih ponudili vsem pristojnim. Kaj se bo iz tega skuhalo, še ni mogoče reči, gotovo pa smo s tem dokazali, da smo konstruktivni sogovorniki in da nam je še kako mar, v katero smer se bo razvijal naš zdravstveni sistem. V teh razpravah smo in bomo branili interese zlasti bolnikov in njihovih organizacij.

Imamo članico Zdravstvenega sveta, naši predstavniki sodelujejo v številnih delovnih telesih ministrstva. Tvorno bomo sodelovali tudi v novem mandatu.

Društvo se je držalo temeljnega poslanstva in izvajalo številne preventivne programe po celi državi. Zlasti velja omeniti preventivne meritve, tečaje temeljnih postopkov oživljanja, svetovanja, izdajanje revije Za srce, organizacijo predavanj in delavnic in številnih projektov kot so npr.: svetovni dan srca, pohodi in izleti, srčne poti… Delali smo tudi z najmljašimi (npr.: projekt Srček Bimbam). Uvajali smo novosti (npr.: mesec možganske kapi, atrijska fibrilacija,  mesec trigliceridov, meritve gleženjskega indeksa, snemanje enokanalskega EKG-ja in še bi lahko naštevali). Pomembno je bilo tudi delo na področju raziskovalne dejavnosti, kjer smo sodelovali pri mednarodnih projektih.

Predsednik društva prim. matija Cevc, dr. med. je bil član Boarda (odbora) Evropske mreže za srce (EHN). Dobro smo sodelovali tako z EHN kot tudi z WHF (Svetovna federacija za srce).

Celotno mandatno obdobje je zaznamovala globoka ekonomska kriza, ki naše dejavnosti ni obšla. Društvo je izvajalo svoje programe v zelo oteženih finančnih okoliščinah. Zadnja leta je društvo poslovalo z izgubo, ki jo je po sklepih skupščine pokrivalo v breme društvenega sklada. Pridobivanje  denarnih sredstev za financiranje dejavnosti je bilo težko na vseh nivojih od lokalnih skupnosti, do državnega in evropskega nivoja, zmanjševala so se tudi donatorska in sponzorska sredstva. S podobno problematiko so se srečevale tudi naše podružnice.

Skupščina je na podlagi poročila nadzornega odbora razrešila vse organe društva (predsednika, podpredsednike, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče in izvolila nove organe, ki jim je zaupala vodenje društva v mandatnem obdobju 2016-2020.

Poslanstvo društva se ne bo spreminjalo. Ozaveščanje članstva in vsega prebivalstva o dejavnikih tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja bo ostala osrednja programska naloga. Še naprej bomo širili spoznanje, da največ lahko naredi za zdravje svojega srca in ožilja predvsem vsak sam. V društvu pa se združujemo ljudje dobre volje, ki želimo organizirano prispevati, da bomo v naši državi živeli še bolje in bolj zdravo. Tisti, ki so zboleli, pa lahko računajo tudi na pomoč društva.

Predsednik društva prim. Matija Cevc, dr. med. se je na skupščini zahvalil vsem, ki so tvorno sodelovali, ter vlagali svoje znanje in energijo za dobrobit društva. Društvo smo preprosto članice in člani. Skupaj smo močnejši.

Skupščina je soglasno zaupala vodenje društva dosedanjemu predsedniku tudi v prihodnjem obdobju. Pomagali mu bodo podpredsednica asist. dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med. in podpredsednika prim. Boris Cibic, dr. med. in Franc Zalar. Za člane organov društva so bili izvoljeni:

V nadzorni odbor so bilo soglasno izvoljeni

kandidati:

 1. Boris Kurent
 2. Jurij Osredkar
 3. Janez Boris Škedelj

namestniki:

 1. Marinka Mohar
 2. Danijela Rihter
 3. Nataša Davidović

V častno razsodišče so bili soglasno izvoljeni:

kandidati:

 1. prof. dr. Blaž Mlačak, dr. med.
 2. Anton Vencelj
 3. Franc Černelič

namestniki:

 1. Majda Zanoškar
 2. Marina Kovač
 3. Petra Aleš

V Svet društva so bili soglasno izvoljeni:

 1. prof. dr. Aleš Blinc
 2. prim. Matija Cevc
 3. asist. dr. Tjaša Vižintin – Cuderman
 4. dr. Danica Rotar – Pavlič
 5. prim. Mirko Bombek
 6. dr. Borut Jug
 7. prim. Herbert Bernhardt
 8. prim. Milena Strašek
 9. dr. Iztok Gradecki

Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsedniki oz. podpredsednice, predsedniki oz. predsednice podružnic in direktor društva.

Franc Zalar