Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25×25

19D9EE5E-6472-11E2-A60F-AB1366B94067                          470F829E-6472-11E2-9396-AB1366B94067

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je v začetku decembra 2012 ustanovilo nacionalno mrežo nevladnih organizacij (NVO) s področja javnega zdravja 25×25 (kratko ime: Mreža NVO 25×25). Del imena 25×25 nam sporoča namen Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, da skupaj z drugimi NVO s področja zdravja in ostalimi deležniki v Sloveniji pripomore k uresničitvi cilja resolucije 66. generalne skupščine OZN (19.9. 2011), da se umrljivost kot posledica kroničnih nenalezljivih bolezni do leta 2025 zniža za 25%, kar je postal tudi cilj WHO, World Health Organisation.

 

Nevladne organizacije (NVO) s področja javnega zdravja v Sloveniji

Nevladne organizacije (v nadaljevanju: NVO) s področja javnega zdravja so v Sloveniji povezane v zveze društev ali pa delujejo kot samostojna društva v nacionalnem pomenu in pa kot zasebni zavodi ter ustanove. Nevladnih organizacij, ki delujejo na področju javnega zdravja pri nas, je zelo veliko, a vsaka se večinoma trudi zase in nepovezano z ostalimi deluje na področju, ki ima iste korenine (življenjski slog, dejavniki tveganja za nastanek bolezni, pomoč že obolelim idr.) in si želi enake sadove, torej zmanjšanje obolevnosti in ohranjanje zdravja pri ljudeh. Na področju zdravja pa je zelo pomembno, da NVO delujejo čim bolj enotno in da v širšo družbo predajajo konsistentno sporočilo o pomenu zdravja, ki ga ima le-to na kakovost življenja.

NVO so eden od stebrov civilne družbe in kot take opravljajo koristne funkcije, ki jih državni organi in druge organizacije iz različnih razlogov ne opravljajo ali jih opravljajo le deloma. Za izpolnjevanje teh funkcij morajo biti NVO usposobljene za izmenjavo informacij, posredovanje spoznanj, znanja zainteresirani javnosti, raziskovalno delo, upravljanje podatkovnih zbirk, redno usposabljanje in izobraževanje, inovativnost, zagotavljanje človeških virov, pripravljenost za usklajevanje in vzpostavljanje dialoga z državo, zagotavljanje trajnosti delovanja in druge. 

Nevladni sektor je v Sloveniji v fazi pridobivanja svojega mesta v smislu celostne obravnave. To je razvidno iz Strategije Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Dejanska slika stanja nevladnih organizacij pa je drugačna. Večina NVO v Sloveniji je majhnih, spopadajo se s pomanjkanjem finančnih sredstev, neustreznimi prostori in opremo za delovanje, pomanjkanjem zaposlenih oziroma sodelujočih, pa tudi prostovoljcev, pomanjkljiva je administrativna in strokovna usposobljenost kadrov. Nevladni sektor v Sloveniji zaposluje petkrat manj ljudi, kakor bi jih lahko glede na povprečje v drugih državah. Vključevanje zunanjih sodelavcev in prostovoljcev mnogokrat zapolni samo potrebe posamičnih, ožjih področij programa NVO, ki zato ne morejo delovati povezano, se dograjevati in se učinkovito ter zadovoljivo bližati k zastavljenim ciljem.

 

Projekt Nacionalne mreže NVO s področja javnega zdravja 25×25

Projekt Mreže NVO 25 x 25 je od decembra 2012 do konca maja 2014 financiran s strani Ministrstva za notranje zadeve RS.  To Ministrstvo je preko Javnega razpisa  za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014, namenilo podporo nevladnim organizacijam, ki jo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Ta podpora  je namenjena spodbujanju aktivne vloge NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik, krepitvi usposobljenosti NVO, zagotavljanju servisnih storitev za NVO in promociji nevladnega sektorja. Izbrani sofinancirani projekti bodo prispevali k preseganju nekaterih ključnih šibkosti NVO sektorja v Sloveniji, med katerimi naj omenim nizko administrativno usposobljenost in razdrobljenost.

 

Projekt Mreže NVO 25×25 bo omogočil oblikovanje reprezentativne mreže nevladnih organizacij s področja zdravja, katerih dolgoročni cilj je  zmanjšati obolevnost za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v Sloveniji in zmanjšati neenakosti  v zdravju. Pripomogel bo k zagotovitvi podpornega okolja za vse slovenske nevladne organizacije, delujoče na področju javnega zdravja oziroma h krepitvi vloge in pomena NVO sektorja na področju zdravja v Sloveniji.

Projekt bo za uspešnejše delovanje članice mreže in druge NVO s področja zdravja oskrbel z izobraževanjem njihovih kadrov (delavnice, svetovanje),  s potrebnimi informacijami  ter mreženjem in povezovanjem na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Z delovanjem v mreži se bo krepila skupna identiteta njenih članic in zavest o bolj učinkovitem zastopanju lastnih interesov civilne družbe, kar bomo dosegali z usklajenim podajanjem zakonskih pobud, akcijami na področju zagovorništva in umestitve vloge nevladnih organizacij v strateške dokumente državnih organov. Tako bo projekt po eni strani omogočal iskanje sistemskih rešitev za nevladne organizacije s področja zdravja, hkrati pa bo doprinesel k oblikovanju bolj učinkovitih in trajnostno naravnanih zdravstvenih politik. Projekt bo pripomogel tudi k reševanju finančnih težav nevladnih organizacij in sicer bodo članice mreže z akcijami za gospodarstvo in promocijskimi aktivnostmi mreže razvijale svoje storitve in produkte ter si tako zagotovile del dohodka za svoje delovanje. Dejavnosti projekta bodo prispevale k oblikovanju partnerskih odnosov z državo, občinami , strokovnjaki na področju zdravja in drugih dotičnih področij, z javnozdravstvenimi inštitucijami in drugimi nevladnimi organizacijami s področja zdravja. S pomočjo akcij za medije bo mreža vplivala na odnos medijev do nevladnih organizacij s področja zdravja. Projekt bo omogočal sodelovanje in izmenjavo izkušenj ter znanj z evropskimi nevladnimi organizacijami s področja zdravja.

 

Poskrbljeno je tudi za trajnostno delovanje mreže in sicer z ustanovitvijo pravno formalne oblike mreže oziroma centra, ki bo svoje članice še naprej povezoval v skupne akcije in skupne prijave na razpise. Ključno je, da se nevladne organizacije s področja zdravja povežejo v pravno formalno obliko (Center NVO za javno zdravje), v kateri bodo enakopravno zastopane vse njene članice in se v ospredje ne bodo postavljali posamezni vsebinski sklopi ali interesi posameznikov, temveč se bo krepil sektor v celoti. Posledično bo nevladni sektor doprinesel k trajnostno naravnanim programom na področju preventive in bolj učinkovitemu javnemu zdravju v Sloveniji.  Kontakt:  mag. Nataša Jan, univ. dipl. biol., vodja projekta Mreža NVO 25×25, T.: 01/234 75 50, [email protected] .

Več o Mreži NVO 25×25: www.mreza-25×25.si