Vabilo na letno skupščino Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

V A B I L O

Vabimo vas, da se udeležite REDNE LETNE SKUPŠČINE Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki bo

v SREDO, 23. marca 2010 ob 17. uri
v dvorani Krke, Dunajska 65, Ljubljana

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine,
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika,
3. Izvolitev verifikacijske komisije,
4. Poročilo o delu društva v letu 2010, finančno poročilo za leto 2010
5. Poročilo Nadzornega odbora,
6. Sprejem srednjeročnega načrta dela Društva
7. Podelitev plaket,
8. Razno.

Vsa dokumentacija je delegatom in članom Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na voljo v tajništvu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije na Cigaletova 9, 1000 Ljubljana.

Vabimo vas, da se letne skupščine zanesljivo udeležite. S seboj prinesite izpolnjeno pooblastilo za delegata.

 

Lep pozdrav!

Predsednik Društva za srce
Prim. Matija Cevc, dr. med., l. r.