Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija Društvo za srce

294-sms-1-1

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi

SMS Donacija Društvo za srce – Mobitel

Splošne določbe

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija Društvo za srce(v nadaljevanju Pogoji) so pogoji poslovanja sistema SMS Donacija Društvo za srce, ki ga upravlja Mobitel, d. d. kot izvajalec storitve.

 

Način delovanja SMS Donacije Društvo za srce

Vsa zbrana sredstva iz naslova uporabe storitve SMS Donacija Društvo za srce bo Mobitel v skladu s spodaj navedenim izročil DRUŠTVU ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA (v nadaljevanju: društvo).

 

Zbrana sredstva bo društvo namenilo za pomoč otrokom s prirojenimi srčnimi napakami.

 

Zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo SRCE, bo Mobitel po odbitju DDV, v lastnem imenu doniral društvu.

Plačana in zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil (SMS Donacija Društvo za srce), t. j. 1 EUR bo Mobitel v celoti izročil društvu.

 

Pogoji

Pri storitvi SMS Donacija Društvo za srce lahko sodelujete vsi uporabniki Mobitel GSM/UMTS v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

 

Definicije pojmov

Ponudnik storitve je po teh pogojih uporabe družba Mobitel, d. d. (v nadaljevanju Mobitel) v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja.

 

SMS Donacija Društvo za srce, je organizirana dejavnost Društva za za zdravje srca in ožilja, s ciljem zbiranja sredstev za pomoč otrokom s prirojenimi srčnimi napakami.

Uporabnik po tej pogodbi je Mobitelov uporabnik (naročnik Mobitel GSM/UMTS in Mobiuporabnik), ki je pristopil k storitvi SMS Donacija Društvo za srce, z zahtevo oz. SMS sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919  in vsebuje ključno besedo SRCE.

Odhodno SMSsporočilo je SMS sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Mobitelu na številko 1919  in vsebuje ključno besedo SRCE v obliki teksta. Mobitel ta SMS sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Mobitel. Zbrana sredstva iz naslova odhodnih SMS sporočil, po plačilu DDV, Mobitel v lastnem imenu donira društvu.

Dohodno SMSsporočilo je SMS, ki ga Mobitel pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Mobitel v skladu z dogovorom z društvom dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

 

Splošni pogoji uporabe storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve, d. d. (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve SMS Donacija Društvo za srce uporabljajo smiselno.

 

Potek sodelovanja

  1. Uporabnik sodeluje tako, da pošljete SMS sporočilo z vsebino SRCE na številko 1919.
  2. Uporabnik dobi na svoj mobilnik SMS z zahvalo o donaciji.

 

Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da Mobitel ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

 

Mobitel ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

 

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja društvo, Mobitel pa za priznanje donacije kot davčne olajšave ne odgovarja.

 

Starost in odgovornost

Za uporabo storitve SMS Donacija Društvo za srce ni starostnih omejitev.

 

Pravila obnašanja

Mobitel si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje odstrani oziroma jim onemogoči sodelovanje.

 

Uporabnik storitev se ob uporabi storitve SMS Donacija Društvo za srce zaveže, da:

a) storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

b) ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, Mobitelu, njegovi programski opremi, strojni opremi in telekomunikacijskim napravam.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si Mobitel pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz storitve.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči Mobitelu kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

 

 

Vsak poslani SMS uporabnika se obračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku družbe Mobitel, d.  d.

 

Uporaba storitve

Ključne besede in ukazi

Namen SMS sporočila

cena v EUR

DDV

Ključna beseda

sistemsko sporočilo

sistemsko sporočilo

0

20 %

ključna beseda

SRCE

Obvestilo za Društvo za srce

0

20 %

ključna beseda

SRCE

Donacija za Društvo za srce

1

0 %

Cene vključujejo DDV.

 

 

Cene za odhodna SMS sporočila:

vsako odhodno SMS sporočilo uporabnika = po vsakokrat veljavnem ceniku Mobitela,

 

Cene za različna dohodna SMS sporočila:

posredovani SMS-i uporabniku =   1 EUR naročniki Mobitel GSM/UMTS, Mobiuporabniki:

I. zahvalno sporočilo pri donaciji

brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za Društvo za srce):

II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,

III. če storitev ni na voljo.

Na vašem mesečnem GSM računu bodo prikazani:

  • poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS sporočil,
  • sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko DONACIJA.

 

Mobiuporabnik lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na Mobiračunu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na Mobiračunu dovolj visoko.

 

Trajanje storitve

Storitev SMS Donacija Društvo za srce je uporabnikom omogočena od 15. 2. 2010 in praviloma traja do vključno 31. 12. 2010.

 

Zasebnost in varstvo podatkov

Društvo za zdravje srca in ožilja in Mobitel se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

 

Mobitel vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki storitve SMS Donacija Društvo za srce s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo. Reklamacije mora uporabnik, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Družbe Mobitel, v pisni obliki nasloviti na Mobitelovo službo reklamacij v roku 15 dni od prejema računa.

 

 

Društvo za zdravje

srca in ožilja

 

Tušmobil – Navodila in pogoji uporabe storitve SMS donacija v okviru humanitarne akcije

SMS Donacija Društvo za srce

 

 

1. HUMANITARNA AKCIJA

 

Ti pogoji določajo način uporabe storitve SMS donacija v humanitarni akciji »NAZIV HUMANITARNE AKCIJE«. Namen storitve SMS donacija je vsem zainteresiranim darovalcem, ki so predplačniški ali naročniški uporabniki storitev mobilne telefonije Tušmobila, z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS sporočil, omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen.

Organizator humanitarne akcije je »PREJEMNIK«. Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo humanitarne akcije.

 

1.      POSTOPEK

 

Uporabnik donira sredstva tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo »KLJUČNA BESEDA«  na številko ABCD (odhodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po Ceniku.

V primeru, da je poslano SMS sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ustrezno prejeto na strani Tušmobila, uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji  (dohodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceni X,ABCD EUR.

Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. V primeru, da stanje dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča.

 

2.      DAROVANA SREDSTVA

 

Tušmobil bo organizatorju humanitarne akcije, »NAZIV ORGANIZATORJA« doniral naslednja zbrana sredstva:

–           zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil s ključno besedo »KLJUČNA BESEDA« na  številko »SHORTNUMBER«, ki jih Tušmobil obračuna po Ceniku, po odbitju DDV v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost;

–           zbrana sredstva plačil dohodnih sporočil, ki jih Tušmobil pošlje pošiljateljem v skladu z drugim odstavkom 2. člena teh navodil.

 

3.      VAROVANJE ZASEBNOSTI

 

Družba Tušmobil varuje zasebnost naročnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem v humanitarni akciji pod pogoji teh Navodil udeleženec dovoljuje TUŠMOBIL-u obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko štejejo kot osebni: MSISDN številka pošiljatelja, število poslanih sporočil.

 

4.      OMEJITVE

 

Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS sporočil,  sistem za pošiljanje SMS sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv. Tušmobil ne zagotavlja uspešne dostave SMS sporočil, ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od dejavnikov, ki so izven nadzora Tušmobila (npr. ugasnjen mobilni terminal, nedosegljivost naslovnika ipd.). Tušmobil se bo vsako ne-delovanje ali omejeno delovanje storitve trudil odpraviti v najkrajšem možnem času.

Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za pošiljanje SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil se smiselno uporabljajo splošni pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Tušmobila.

 

5.      REKLAMACIJE

Tušmobil vodi  morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil v skladu splošnimi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Tušmobila. Reklamacije morajo biti v pisni obliki in poslane Tušmobilu, najkasneje v roku 15 dni od prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre za predplačniške uporabnike.

SPREJEM POGOJEV

6.

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v teh humanitarni akciji sprejema pravila in pogoje teh Navodil.

 

 

 

CENIK STORITVE »SMS Donacija« v okviru humanitarne akcije

SMS Donacija Društvo za srce

 

1. Cene za odhodna sporočila SMS:

– vsako odhodno SMS sporočilo (poslano SMS sporočilo uporabnika) se obračuna po Ceniku operaterja.

2. Cene za dohodna sporočila SMS:

– zahvalno sporočilo pri donaciji (uporabniku posredovano SMS sporočilo): 1,0000 EUR/SMS.

3. Račun

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:

– poslana (odhodna) SMS sporočila v sklopu ostalih sporočil SMS,

– prejeta (dohodna) SMS sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS donacija«.

 

4. Potrdilo o donaciji

Tušmobilovi naročniki prejmejo potrdilo o donaciji na računu za storitve v omrežju (pod postavko »SMS donacija«). V primeru, da zakon, ki ureja davčno področje, to omogoča, plačan račun naročniki lahko uporabijo pri uveljavljanju davčne olajšave.

 Uporabniki predplačniškega sistema po zaključku akcije lahko potrdilo o donaciji zahtevajo v vseh centrih, na podlagi predloženega osebnega dokumenta, davčne številke ter na primeren način vzpostavljenim dejstvom statusa predplačniškega uporabnika v času pošiljanja SMS (s predložitvijo pravilne PIN in PUK kode za določeno predplačniško številko ali s predplačniškim certifikatom).