Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke

V skladu z 46. členom Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo) je Upravni odbor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije s sedežem v Ljubljani, Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana, sprejel na seji  dne 15.03.2017 spremembe in dopolnitve PRAVILNIKA O POGOJIH PODELJEVANJA PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE BLAGOVNE  ZNAMKE DRUŠTVA ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE ter na osnovi sprejetih sprememb in dopolnitev čistopis

 

PRAVILNIKA O POGOJIH PODELJEVANJA PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE BLAGOVNE  ZNAMKE Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

1. člen

 

Pravilnik določa, v skladu s 5. členom Pravil Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, podrobnosti o kolektivni znamki Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije za imenovani ZNAK VAROVALNIH ŽIVIL stiliziranega srca (v nadaljevanju kolektivna znamka). Določa kriterije in postopek za njegovo pridobitev, pravice in obveznosti uporabnikov ter ukrepe v primerih, ko je pravilnik kršen.

Pravico do uporabe kolektivne znamke lahko uporabnik pridobi za izdelek , ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.

2. člen

 

Namen podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke je označevanje predpakiranih živil, ki ustrezajo  pogojem tega Pravilnika v smislu načel uravnotežene in raznolike prehrane,  zaradi česar so prehransko primernejša in bolj priporočljiva v vsakodnevni prehrani.

 

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

3. člen

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (v nadaljevanju Društvo za srce) podeljuje  kolektivno znamko živilom, označenim s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami v skladu z EU Uredbo (ES) št. 1924/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta, o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list EU 404, 30.12. 2006), z vsemi dopolnitvami in popravki, ki so v skladu s kriteriji Društva iz 2. čl. tega Pravilnika.

 

Izdelki ki pridobijo kolektivno znamko, morajo biti ustrezno označeni na osnovi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom in z obvezno navedenimi podatki o hranilni vrednosti oziroma, če gre za zdravstveno trditev, s podatki, ki zagotavljajo ustreznost kolektivne znamke s pogoji za pridobitev zdravstvene trditve.

 

4. člen

 

Kolektivna znamka predstavlja:

 

 1. – stilizirano srce v štiribarvni tehniki, ki prehaja od zelene preko modre in rumene v rdečo. Celotna risba srca je obrobljena s črno barvo.

 

ali

 

 1. – stilizirano srce v rdeči barvi (PANTONE 485), ki prehaja iz temnejše rdeče v svetlejšo in nazaj v temno rdečo ali samo v eni barvi (rdeča PANTONE 485)

 

 

Okoli srca je velika črka Q.

 

Kolektivna znamka je last Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in se sme uporabljati le v skladu s tem pravilnikom. Zavaruje se kot znamka po veljavni zakonodaji na področju varstva industrijske lastnine republike Slovenije.

Uporabnik (plačnik) znaka dobi ves potreben material za uporabo znamke na embalaži ali drugje, izključno pri avtorju znamke oz. na sedežu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Samovoljne spremembe ali izpeljave tega znaka niso dovoljene. Morebitne spremembe barve znaka lahko odobri pooblaščena strokovna oseba Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, po predhodni obravnavi prošnje prijavitelja oz. uporabnika znaka.

 

5. člen

 

Nosilec kolektivne znamke je Društvo za srce, s sedežem v Ljubljani, Dalmatinova 10, ki ga zastopa predsednik Društva za srce.

 

Poleg predsednika Društva za srce so ostali organi oziroma osebe, ki sodelujejo v postopku podelitve pravice do uporabe kolektivne znamke, v postopku nadaljnjega preverjanja upravičenosti do uporabe kolektivne znamke ter v postopku odvzema pravice do uporabe kolektivne znamke:

 • Upravni odbor Društva za srce (v nadaljevanju Upravni odbor)
 • Pooblaščena strokovna oseba za podeljevanje pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Društva za srce (v nadaljevanju Pooblaščena strokovna oseba)
 • Zunanji strokovni svetovalec za podeljevanje pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke (v nadaljevanju Zunanji strokovni svetovalec)
 • Arbitraža.

 

6. člen

 

Zunanjega strokovnega svetovalca imenuje Izvršni odbor Društva za srce.  Pooblaščena strokovna oseba Društva za srce po potrebi sodeluje z zunanjim strokovnim svetovalcem v posameznem primeru odločanja o podelitvi pravice do uporabe kolektivne znamke.

 

Pooblaščena strokovna oseba Društva za srce in zunanji strokovni svetovalec sta za svoje delo odgovorna Upravnemu odboru.

Njune pristojnosti so:

– odločanje o izpolnjevanju pogojev prijavitelja, ki kandidira za kolektivno znamko

– odločanje o ustreznosti izdelkov ob prijavi in kontroli.

 

Spori v zvezi z odločitvami o podelitvi pravice do uporabe kolektivne znamke oziroma o zavrnitvi zahteve za podelitev pravice do uporabe kolektivne znamke se rešujejo pred arbitražo. Arbitraža je tričlanska, pri čemer enega člana imenuje Upravni odbor, enega člana imenuje prizadeti uporabnik, imenovana člana pa nato sporazumno imenujeta predsednika arbitraže.

 

7. člen

 

Pri Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije ima pooblaščena strokovna oseba naslednje pristojnosti:

– zbiranje prijav za dodelitev kolektivne znamke

– odločanje o pravilnosti prijave za dodelitev kolektivne znamke

– odločanje o izpolnjevanju pogojev prijavitelja, ki kandidira za kolektivno znamko

– odločanje o ustreznosti izdelkov / storitev ob prijavi in kontroli

– potrditev morebitnih sprememb barve znaka, na prošnjo prijavitelja oz. uporabnika

– po potrebi  posreduje preliminarno mnenje z vsemi podatki zunanjemu strokovnemu svetovalcu za podeljevanje kolektivne znamke

– vodenje evidence o ponovnih preverjanjih

– izvajanje marketinških del v zvezi s popularizacijo kolektivne znamke

– posedovanje napotkov in tehničnih podrobnosti  uporabniku kolektivne znamke, ki

omogočajo njegovo označbo na embalaži izdelkov v skladu s 16. členom tega pravilnika

– vodi register podeljenih kolektivnih znamk,

– V primeru zaznanih kršitev tega pravilnika v zvezi s pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke, takoj obvesti Predsednika Društva za srce ter od kršitelja takoj pisno zahteva odpravo kršitev oziroma opustitev spornih ravnanj,

– v primeru, ko kršitelj ne spoštuje zahteve iz prejšnje alineje tega člena, za predsednika Društva za srce pripravi strokovne osnove za izrek ukrepov v skladu z 18. členom tega pravilnika.

 

 

 1. PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE ZNAMKE
 2. POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE ZNAMKE

 

8. člen

 

Splošni pogoji za vse vrste izdelkov, ki kandidirajo za kolektivno znamko so:

– izdelek mora biti pravilno označen, z navedbo prehranske sestave živila

– ustrezna receptura obroka

– proizvajalec mora imeti zagotovljen sistem stalne ravni kakovosti in varnosti živil

– izdelki morajo biti zdravstveno ustrezni, z ustreznimi dokazili. Vloga mora biti dopolnjena

z vsemi ustreznimi dokazili, še posebej mora ustrezati standardom, če se nanje sklicuje.

 

9. člen

 

Temeljna izhodišča ocenjevanja so:

– ocenjujejo se predpakirana živila namenjena končnemu potrošniku

– živila se ocenjuje po normativih Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, navedenih v tem pravilniku,

– živila iz posameznih skupin izdelkov se ocenjuje glede na energijsko vrednost, hranilno

vrednost in vsebnost tipičnih hranil ter  vsebnost aditivov, ki morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.

– v primeru, da se živilo glede na prehranski profil (semafor) z enim ali več hranili, uvršča v rdeče območje, živilo ne more pridobiti kolektivne znamke društva.

– ne ocenjuje se pitnih, mineralnih in namiznih vod, ter surovega, nepredelanega sadja in zelenjave

– hranilna vrednost prijavljenih žitnih polizdelkov in drugih  živil, ki še niso končno obdelana, se ocenjuje v izdelku, pripravljenem za uživanje po navodilih proizvajalca.

– ne ocenjuje se živil za posebne prehranske namene in prehranskih dopolnil.

 

10. člen

 

Prijavo za pridobitev kolektivne znamke se predloži na naslov :

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana

tel: 01/234 75 50

fax: 01/ 234 75 54

e-naslov: [email protected]

 

Prijava mora vsebovati podatke o prijavitelju, proizvajalcu in izdelku s specifikacijo in dokumentacijo, ki dokazuje njegove lastnosti oz. učinke in dokumentacijo, ki dokazuje ustreznost po veljavnih predpisih.

Sestavni del dokumentacije varovalnih živil so torej rezultati analiz, opravljenih v enem od  pooblaščenih laboratorijev Republike Slovenije, ki niso starejše od treh mesecev od dneva prijave.

Sestavni del dokumentacije je tudi predlog končne označbe izdelka, s podpisom odgovorne osebe, ki jamči, da se napisana vsebina na embalaži ne bo spreminjala. V primeru, da izdelek še ni v redni proizvodnji, je potrebno dostaviti izdelek iz poizkusne proizvodnje, na katerega se nanaša predložena analiza.

Pri prijavi neslovenskih izdelkov, se v prijavi navede proizvajalca in uvoznika. Navede se uporabnika (plačnika) znaka ter s tem tudi nosilca odgovornosti ob morebitnih kršitvah tega pravilnika.

V roku  30 dni pripravi pooblaščena strokovna oseba pri društvu na osnovi priložene dokumentacije  sklep o ustreznosti izdelka za podelitev kolektivne znamke

 

11. člen

 

Pooblaščena strokovna oseba sprejme v roku 30 dni od prejema  prijave iz 10. člena eno od naslednjih odločitev:

 

– dodeli kolektivno znamko izdelku , ki izpolnjuje ustrezne pogoje

– v primeru nepopolne vloge prosi prijavitelja za dopolnitev v roku 15 dni

– podelitev znamke odkloni, če ugotovi, da izdelek ne izpolnjuje zahtevanih pogojev

V obrazložitvah lahko prijavitelju svetuje popravke, ki bi izdelek  napravile sprejemljiv za podelitev znamke.

O pritožbi zoper odločitev pooblaščene strokovne osebe odloča arbitraža. Odločitev arbitraže je dokončna.

 

12. člen

 

Stroški ob pridobitvi  kolektivne znamke so določeni v ceniku, ki ga sprejme Izvršilni odbor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. V primeru, da  se ne odobri podelitev znaka Društva, prijavitelj poravna samo strošek obravnave.

Proizvajalec skupaj s sklepom prejme račun, ki je plačljiv v petnajstih dneh po prejemu računa. Proizvajalec po plačilu računa prejme tehnično obliko kolektivne znamke in pridobi pravico do njene  uporabe.

 1. DODELITEV PRAVICE DO UPORABE KOLEKTIVNE ZNAMKE

 

13. člen

 

Dodelitev pravice do uporabe kolektivne znamke se vpiše v register dodeljenih kolektivnih znamk in lahko objavi v sredstvih javnega obveščanja. Register vodi Društvo za srce, ki enkrat letno objavi seznam izdelkov označenih z znamko (v reviji Za srce ali/in na spletni strani www.zasrce.si.)

Register vsebuje:

– ime in sedež prijavitelja oz. proizvajalca

– ime in natančno deklaracijo izdelka

– analize pooblaščenega laboratorija

– sklep  pooblaščene strokovne osebe za podeljevanje pravice do uporabe kolektivne znamke

– datum dodelitve

– datum ponovnega preverjanja

– datum predložitve poročil o ponovnih preverjanjih

– datum odvzema in razlog odvzema pravice do uporabe kolektivne znamke

 

14. člen

 

Z dnem podelitve kolektivne znamke pridobi prijavitelj pravico do označevanja izdelkov, propagandnih materialov, jedilnih listov, ipd. z znakom, opisanim v 4. členu pravilnika. Z dnem podelitve kolektivne znamke prijavitelj postane uporabnik kolektivne znamke ter se zaveže, da bo v celoti spoštoval določbe tega pravilnika. O tehnični in vsebinski izvedbi označevanja z znakom, se mora uporabnik kolektivne znamke pred prvo objavo dogovoriti z pooblaščeno strokovno osebo Društva za srce.

 

 

III.       PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV KOLEKTIVNE ZNAMKE TER SANKCIJE V PRIMERU KRŠITVE

 

15. člen

 

Poleg zagotavljanja stalne ravni kakovosti izdelka se uporabniki kolektivne znamke zavezujejo,  da vsako leto od dodelitve pravice do uporabe kolektivne znamke predložijo Društvu za zdravje srca in ožilja  poročilo, da izdelek  izpolnjuje pogoje, na podlagi katerih je bila pravica do uporabe kolektivne znamke dodeljena.

Društvo za srce lahko občasno preveri skladnost izdelka z normativi, na osnovi katerih je bil  dodeljen znak. Vzorce živil bo pooblaščena strokovna oseba Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije vzela neposredno iz trgovin. Poslani bodo v preizkušanje za potrditev sestave hranil oz. lastnosti na osnovi katere je bila dodeljena kolektivna znamka. Preverjeno bo tudi besedilo označbe izdelka.

 

Stroške preverjanja, vključno z laboratorijskimi analizami,nosi uporabnik kolektivne znamke (plačnik), nadzor izvaja pooblaščena strokovna oseba.

 

16. člen

 

Uporabnik kolektivne znamke lahko v gospodarskem prometu  pravico do uporabe kolektivne znamke kot je opisana v 4. členu, uporablja :

– na predpakiranih izdelkih

– v objavah, zlasti katalogih, prospektih, navodilih

– v oglasih, reklamnih filmih, video in tonskih zapisih

– na sejmih in razstavah.

 

17. člen

 

Pravica do uporabe kolektivne znamke v gospodarskem prometu preneha:

– z odvzemom pravice do uporabe

– če se proizvod, ki mu  je dodeljena kolektivna znamka ne proizvaja oz. ne trži več

– če uporabnik ne pošlje obveznega letnega poročila omenjenega v 15. členu.

– če uporabnik kolektivne znamke ne upošteva sprememb in dopolnil 3. člena tega Pravilnika.

Prenehanje pravice do uporabe kolektivne znamke se v primeru zlorabe znamke objavi v sredstvih javnega obveščanja (objavo posreduje Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije).

 

18. člen

 

Uporabniku, ki neupravičeno uporablja in razpolaga s kolektivno znamko Predsednik Društva za srce,  izreče enega od naslednjih ukrepov:

– začasni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke

– trajni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke

– javna objava in informiranje o neupravičeni uporabi in razpolaganju s kolektivno znamko.

 

19. člen

 

Začasni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke se izreče  predvsem v naslednjih primerih:

– če uporabnik v šestih mesecih ne realizira označbe živila z znakom

– če uporabnik ne javi spremembe sestavin in posledično hranilne sestave izdelka

– če uporabnik ni poravnal stroškov kontrolne analize,

Če Komisija ugotovi v roku dveh mesecev od začasne prepovedi njegove uporabe, da izdelek zopet izpolnjuje pogoje za dodelitev znaka, lahko dovoli njegovo ponovno uporabo.

 

20. člen

 

Trajni odvzem pravice do uporabe kolektivne znamke se izreče uporabniku v naslednjih primerih:

– če uporabnik kolektivno znamko kljub začasnemu odvzemu uporablja še naprej

– če hote spremeni sestavo proizvoda obeleženega s kolektivno znamko tako, da le-ta odstopa od prijavljene  hranilne vrednosti.

– če spremeni označbo izdelka tako, da le – ta odstopa od prijavljene

– če uporablja kolektivno znamko tudi za označevanje drugih neprijavljenih izdelkov

– če ne uporablja  kolektivne znamke tako, kot to določa ta Pravilnik

– če uporablja kolektivno znamko na način, ki lahko zavede potrošnika o pravi hranilni sestavi izdelka.

 

21. člen

 

Ukrep iz 18. člena tega pravilnika izreče Predsednik Društva za srce po opravljenem postopku ugotavljanja kršitev.

 

Ob prijavi oziroma zaznavi kršitve tega pravilnika pooblaščena oseba Društva za srce nemudoma obvesti Predsednika Društva za srce. Pooblaščena oseba Društva za srce ob prijavi oziroma zaznavi kršitve uporabniku kolektivne znamke, pri katerem je zaznana kršitev, nemudoma pošlje pisni zahtevek z opozorilom na zaznano kršitev ter z rokom 3 dni, da uporabnik kolektivne znamke s kršitvijo preneha ter vzpostavi stanje v skladu s tem pravilnikom.

 

V kolikor uporabnik kolektivne znamke v roku 3 dni po prejemu pisnega zahtevka ne odpravi kršitve, lahko Predsednik Društva za srce takemu uporabniku izreče ukrep začasnega odvzema pravice do uporabe kolektivne znamke. V kolikor se v nadaljnjem postopku izkaže, da gre za kršitev po 20. členu tega pravilnika lahko Predsednik Društva za srce uporabniku kolektivne znamke izreče ukrep trajnega odvzema pravice do uporabe kolektivne znamke.

 

Glede na naravo kršitve, ki je botrovala izreku katerega izmed ukrepov po 18. členu tega pravilnika lahko Predsednik Društva za srce v svoji odločbi navede tudi obdobje, v katerem uporabnik kolektivne znamke, ki mu je izrečen ukrep, ne sme ponovno zaprositi za podelitev pravice do uporabe kolektivne znamke.

 

Odločitev Predsednika Društva za srce je dokončna.

 

Predsednik Društva za srce lahko odloči, da se katerikoli izrečen ukrep objavi v sredstvih javnega obveščanja.

 

22. člen

 

Pri začasnem ali trajnem odvzemu pravice do uporabe kolektivne znamke se določi rok, v katerem mora uporabnik umakniti vse označbe kolektivne znamke z izdelkov. Pri začasnem ali trajnem odvzemu pravice do uporabe kolektivne znamke, ki je posledica kršitev pri oglaševanju oziroma predstavljanju, se določi rok 24 ur, v katerem mora uporabnik kolektivne znamke prekiniti vse svoje tovrstne aktivnosti.

Društvo za srce lahko zaprosi pristojno inšpekcijo, da preveri ali se prepoved uporabe kolektivne znamke  upošteva.

 

23. člen

 

Za sprejem kriterijev podeljevanja kolektivne znamke in normativov (priloga zapisnika), lahko Upravni odbor ustanovi neodvisno strokovno Komisijo.

 

 

 

Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Prim.  Matija Cevc, dr.med.

 

Priloga 1

 

 

PROIZVAJALEC LAHKO PREDLOŽI V OBRAVNAVO ANALIZE POOBLAŠČENIH LABORATORIJEV ZA NASLEDNJE SKUPINE IZDELKOV:

 

 

 1. a.) ŽITA IN ŽITNI IZDELKI

– skupni ogljikovi hidrati, prehranske vlaknine, sladkorji, skupne beljakovine, maščobe po njihovi sestavi, energijska vrednost, sol, prehranski profil (semafor)

 

b.) PECIVA

– poleg zgoraj naštetih dodatno še analize na količino nasičenih in trans- maščobnih kislin, mono – in poli – nenasičenih maščobnih kislin,, prehranski profil (semafor)

 

 1. MESO IN MESNI IZDELKI

– skupne beljakovine, skupne maščobe: sestava nasičenih in trans-maščobnih kislin, mono – in poli – nenasičenih maščobnih kislin, skupni ogljikovi hidrati, sladkorji, sol, energijska vrednost, prehranski profil (semafor)

 

III. MAŠČOBE (OLJA, MARGARINE, MASTNI NAMAZI)

– skupne beljakovine, skupne maščobe: sestava nasičenih in trans- maščobnih kislin, mono – in poli – nenasičenih maščobnih kislin, skupnih, ogljikovih hidratov, sladkorjev, energijska vrednost, prehranski profil (semafor)

 

 1. SADNI IN ZELENJAVNI IZDELKI

– skupni ogljikovi hidrati, prehranske vlaknine, sladkorji, skupne beljakovine, skupne maščobe, energijska vrednost, sol, prehranski profil (semafor)

 

 1. MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

– skupni ogljikovi hidrati, prehranska vlaknina, sladkorji, skupne beljakovine, skupne maščobe in po njihovi sestavi,  energijska vrednost, sol, prehranski profil (semafor)

 

 1. PIJAČE

– sladkorji, sol, energijska vrednost, prehranski profil (semafor)

 

 

 

 

k prilogi 1

NORMATIVI ZA OCENO VAROVALNEGA ŽIVILA DRUŠTVA ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE ( po EU Uredbi o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, Uradni list EU 30.12.2006, L 404/9)1.

 

MESO IN MESNI IZDELKI

Živilo mora zadoščati vsaj enemu izmed naslednjih parametrov:

< 3 g celokupnih maščob v 100 g

< 1,5 g nasičenih in trans– maščobnih kislin v 100 g

 

 1. MAŠČOBE (OLJA, MARGARINA, itd.)

Živilo lahko vsebuje:

> 45 % polinenasičenih maščobnih kislin za trditev »visoka vsebnost večkrat nenasičenih maščob«

> 45 % mononenesičenih maščobnih kislin za trditev »visoka vsebnost enkrat nenasičenih maščob«

> 70 % nenasičenih maščobnih kislin za trditev »visoka vsebnost nenasičenih maščobnih kislin«

> 0,6 g alfa-linolenske kisline na 100 g in na 100 kcal ali > 80 mg eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline skupaj na 100 g in na 100 kcal za trditev  »visoka vsebnost maščobnih kislin omega-3«

> 0,3 g alfa-linolenske kisline na 100 g in 100 kcal ali vsaj 40 mg eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline skupaj na 100 g in na 100 kcal za trditev »vir maščobnih kislin omega-3«

 

 

 1. MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

Živilo mora ustrezati vsaj enemu izmed naslednjih parametrov:

< 3 g maščobe v 100 g (čvrsti izdelki, npr. skuta)

< 1,5 g maščobe v 100 ml (tekoči izdelki)

< 1,5 g nasičenih maščobnih kislin v 100 g

< 0,75 g nasičenih maščobnih kislin  v 100 ml

 

 1. VSEBNOST NATRIJA (sol) V ŽIVILIH

Živilo lahko vsebuje:

< 120 mg natrija v 100 g ali 100 ml ali enakovredne količine soli

 

 1. VSEBNOST SLADKORJEV V ŽIVILU

Živilo lahko vsebuje:

< 5 g sladkorjev na 100 g izdelka v trdnem stanju ali 2,5 g sladkorjev na 100 ml za tekočine.

Lahko pa vsebuje nadomestke sladkorja v omejitvah v okviru predpisov.

 

 1. PREHRANSKE VLAKNINE V IZDELKU (NPR. KRUH, …)

Živilo vsebuje:

> 6 g na 100 g ali vsaj 3 g prehranskih vlaknin na 100 Kcal energijske vrednosti izdelka

 

 1. ŽIVILA IN PIJAČE Z MANJ ENERGIJE

Nizko energijsko vrednost imajo živila, ki vsebujejo:

< 40 kcal (170 kJ) v 100 g izdelka v trdnem stanju ali manj kot 20 kcal (80 kJ) v 100 ml za tekočine

 

Zmanjšana energijska vrednost: 30 % energijske vrednosti manj kot jo imajo podobna, standardna živila, z navedbo lastnosti, ki znižuje oziroma znižujejo živilu energijsko vrednost.

Živilo/pijača lahko vsebuje nadomestke sladkorja v omejitvah v okviru predpisov (EU Uredba o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, Uradni list EU 30.12.2006, L 404/9)

 

glej tudi tabelo!

 

Tabela (normativ) za ocenjevanje prehranskih trditev živilskih izdelkov

 

 

Sestavina Oznaka dovoljena vrednost v 100g oz. ml živila
 

 

 

Maščoba

nizka vsebnost

 

 

brez

< 3 g / 100g

< 1,5 g / 100 ml

 

< 0,5 g / 100 g / ml

Nasičene maščobe Nizka vsebnost nasičenih in trans-maščob

 

 

 

 

 

Brez nasičenih maščob

skupna količina nasičenih in trans-maščobnih kislin ne presega 1,5 g na 100 g za snovi v trdnem stanju ali 0,75 g/100 ml za tekočine; v obeh primerih pa skupna količina nasičenih in trans-maščobnih kislin ne sme zagotavljati več kot 10 % energije.

 

skupna količina nasičenih in trans-maščobnih kislin ne presega 0,1 g nasičene maščobe na 100 g ali na

100 ml.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenasičene maščobne kisline

visoka vsebnost večkrat nenasičenih maščob

 

visoka vsebnost enkrat nenasičenih maščob

 

visoka vsebnost nenasičenih maščobnih kislin

 

visoka vsebnost maščobnih kislin omega-3

 

 

vir maščobnih kislin omega-3

> 45 % polinenasičenih maščobnih kislin

 

 

> 45 % mononenesičenih maščobnih kislin

 

 

> 70 % nenasičenih maščobnih kislin

 

 

> 0,6 g alfa-linolenske kisline na 100 g in na 100 kcal ali > 80 mg eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline skupaj na 100 g in na 100 kcal

 

> 0,3 g alfa-linolenske kisline na 100 g in 100 kcal ali vsaj 40 mg eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline skupaj na 100 g in na 100

 

 

 

Sladkorji

Nizka vsebnost

 

 

Brez

< 5 g /100 g

< 2,5 g / 100 ml

 

< 0,5 g / 100 g / 100 ml

 

 

 

 

Natrij / sol

nizka vsebnost

 

zelo nizka vsebnost

 

brez

< 0,12 g natrija ali enakovredne količine soli / 100 g / 100 ml

 

< 0,04 g natrija ali enakovredne količine soli / 100 g / 100 ml

 

< 0,005 g natrija ali enakovredne količine soli / 100 g

 

 

 

Prehranske vlaknine

Vir prehranske vlaknine

 

Visoka vsebnost  prehranske

vlaknine

> 3 g / 100 g ali vsaj 1,5 g / 100 Kcal

 

> 6 g / 100 g ali vsaj 3 g / 100 Kcal

 

 

 

 

Energija

nizka vrednost

 

 

brez

40 kcal (170kJ) / 100g

20 kcal (80 kJ) / 100 ml

 

4 kcal (17 kJ) / 100 ml

 

 

Priloga 3

Tabela za ocenjevanje zdravstvenih trditev živilskih izdelkov

 

Kot zdravstvene trditve za živila se lahko uporabljajo le tiste, ki so vključene v register Skupnosti EU na osnovi člena 14. 1(a) EU Uredbe o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list EU 30.12.2006, L 404/9) in se nanašajo na trditve o vplivu na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja.

 

Te zdravstvene trditve in pogoji za njihovo uporabo so navedene v tabeli :

 

 

Snov ali skupina snovi v živilu Zdravstvena trditev Pogoji za uporabo zdravstvene trditve
Enkrat in/ali večkrat nenasičene maščobne kisline Ugotovljeno je bilo, da zamenjava  nasičenih z nenasičenimi maščobami v prehrani zmanjšuje holesterol v krvi. Visok holesterol je dejavnik tveganja za  razvoj bolezni srca. Trditev se lahko uporablja samo pri maščobah in oljih, ki vsebujejo več kot 70 % nenasičenih maščobnih kislin.
Beta glukani iz ječmena Ugotovljeno je bilo, da beta glukani iz ječmena zmanjšujejo holesterol v krvi. Visok holesterol je dejavnik tveganja za  razvoj bolezni srca. Potrošnika je treba informirati, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom  3 g beta glukanov iz ječmena. Trditev se lahko uporablja za živila, ki vsebujejo najmanj 1 g beta glukanov iz ječmena na določeno porcijo.
Beta glukani iz ovsa Ugotovljeno je bilo, da beta glukani iz ovsa zmanjšujejo holesterol v krvi. Visok holesterol je dejavnik tveganja za  razvoj bolezni srca. Potrošnika je treba informirati, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom  3 g beta glukanov iz ovsa. Trditev se lahko uporablja za živila, ki vsebujejo najmanj 1 g beta glukanov iz ovsa na določeno porcijo.
Estri rastlinskih stanolov Ugotovljeno je bilo, da estri rastlinskih stanolov zmanjšujejo holesterol v krvi.  Visok holesterol je dejavnik tveganja za  razvoj bolezni srca. Potrošnika je treba informirati, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 1,5-3 g rastlinskih stanolov. Velja le za živila iz sledečih skupin: rumeni maščobni namazi (margarine), mlečni izdelki, majoneza in solatni prelivi. Potrošniku je treba sporočiti, da se pri dnevnem vnosu 1, 5 – 2,4 g rastlinskih sterolov/stanolov v živilu holesterol zmanjša za 7% do 10%, pri dnevnem vnosu 2,5 – 3 g rastlinskih sterolov/stanolov  pa za 10% do 12,5% in da jih  je potrebno za ta učinek uživati 2 do 3 tedne.
Rastlinski steroli/ estri rastlinskih stanolov Ugotovljeno je bilo, da estri rastlinskih sterolov in stanolov  zmanjšujejo holesterol v krvi.  Visok holesterol je dejavnik tveganja za  razvoj bolezni srca. Potrošnika je treba informirati, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 1,5-3 g rastlinskih sterolov/stanolov. Velja le za živila iz sledečih skupin: rumeni maščobni namazi (margarine), mlečni izdelki, majoneza in solatni prelivi. Potrošniku je treba sporočiti, da se pri dnevnem vnosu 1, 5 – 2,4 g rastlinskih sterolov/stanolov v živilu holesterol zmanjša za 7% do 10%, pri dnevnem vnosu 2,5 – 3 g rastlinskih sterolov/stanolov  pa za 10% do 12,5% in da jih  je potrebno za ta učinek uživati 2 do 3 tedne.
Rastlinski steroli: Steroli ekstrahirani iz rastlin, prosti ali esterificirani z maščobnimi kislinami živil Ugotovljeno je bilo, da rastlinski steroli  zmanjšujejo holesterol v krvi.  Visok holesterol je dejavnik tveganja za  razvoj bolezni srca. Potrošnika je treba informirati, da se koristni učinek doseže z dnevnim vnosom 1,5-3 g rastlinskih sterolov. Velja le za živila iz sledečih skupin: rumeni maščobni namazi (margarine), mlečni izdelki, majoneza in solatni prelivi. Potrošniku je treba sporočiti, da se pri dnevnem vnosu 1, 5 – 2,4 g rastlinskih sterolov v živilu holesterol zmanjša za 7% do 10%, pri dnevnem vnosu 2,5 – 3 g rastlinskih sterolov  pa za 10% do 12,5% in da jih  je potrebno za ta učinek uživati 2 do 3 tedne.

 

Priloga 1

Priloga 2